روز آتشنشانی و ایمنی، روز بزرگداشت شمس

توصیه‌هایی در خصوص ایمنی و خواندن شعری از شمس تبریزی

کلید‌واژهروزآتشنشانیایمنیبزرگداشتشمس53265 بازدید